آخرين مطالب

صفوان بن یحیی

وی از بزرگان اصحاب امام كاظم ـ علیه السلام ـ بود. شیخ طوسی می نویسد: صفوان نزد اهل حدیث موثق ترین مردم زمان و پارساترین آنان به شمار می رفت. صفوان، امام هشتم ـ علیه السلام ـ را نیز درك كرد و نزد آن حضرت مقام و منزلتی عالی داشت. امام جواد ـ علیه السلام ـ نیز صفوان را به نیكی یاد كرد و می فرمود: خدا از او به رضایتی كه من از او دارم راضی باشد. امام كاظم ـ علیه السلام ـ می فرمود: ضرر دو گرگ درنده كه با هم به جان گله گوسفند بی چوپان بیفتند بیش از زیان حب ریاست نسبت به دین شخص مسلمان نیست، و فرمود اما این صفوان ریاست طلب نیست.